Faktabasert ledelse

Derfor gir faktabasert ledelse bedre resultater

– Sist oppdatert 28.03.2023 – Forventet lesetid: 3 min

Mange virksomheter har ambisiøse mål for vekst og lønnsomhet. For å oppnå dette er faktabasert ledelse sentralt. I dette innlegget vil vi vise hvorfor.

 

Virksomheter skaper verdi for sine kunder og eiere gjennom sine prosesser. Figuren under gir et visuelt bilde av det overordnede perspektivet på virksomhetens prosesser. Prosessene grupperes gjerne i kategoriene hovedprosesser (pilene i midten), ledelsesprosesser og støtteprosesser.

For å kunne innfri ambisiøse økonomiske mål kreves det strategisk utvikling av prosessene og deres grensesnitt. En fremragende virksomhet sørger for å oppnå mest mulig forbedring og utvikling av prosessene for de ressurser den har til rådighet.

Dette krever hard prioritering basert på innsikt i hva som må utvikles og hvor mye. Det å praktisere faktabasert ledelse innebærer at virksomheten legger fakta til grunn for å gjøre disse prioriteringene. Så hvordan kan du gå frem for å bygge faktabasert innsikt?

Slik bygger du faktabasert innsikt i to trinn

Trinn 1

Første trinn i å bygge faktabasert innsikt handler om å forstå sammenhengen mellom overordnede økonomiske variabler og operative prosessvariabler. Eksempler på økonomiske variable er omsetning, driftsresultat og arbeidskapital.

Prosessvariablene grupperes ofte i kategoriene HMS, kvalitet, leveransepresisjon, produktivitet, flyteffektivitet og ressurseffektivitet. Virksomheten må altså være i stand til å beskrive hvordan de viktigste prosessvariablene påvirker (driver) de økonomiske variablene.

Figuren under illustrerer på en generell måte koplingen mellom økonomiske variable, prosesser og prosessvariablene i de angitte kategoriene.

Prosessvariabler

La oss se på noen eksempler på prosessvariabler under de ulike kategoriene:

  • HMS: medarbeidertilfredshet og fraværsandel.
  • Ressurseffektivitet: antall timeverk brukt på behandling av en kredittsøknad i en bank.
  • Flyteffektivitet: gjennomløpstid i et pasientforløp på sykehuset. Dette kan for eksempel være tiden det tar fra en pasient med en type lidelse ankommer akuttmottaket til pasienten forlater sykehuset.

En fremragende virksomhet skal i tillegg være i stand til å beskrive hvordan prosessvariablene påvirker produkt- eller tjenesteregnskapene i et ende-til-ende livssyklusperspektiv. Dette er fordi virksomhetens inntekter og kostnader i størst mulig grad bør knyttes til produkt- eller tjenesteregnskapene.

Faktabasert innsikt i denne dimensjonen av virksomhetens økonomiske ytelse er helt sentral for å kunne ta riktige strategiske beslutninger.

Trinn 2

Andre trinn i å bygge faktabasert innsikt handler om å forstå hvor «mye» de prioriterte prosessvariablene må forbedres for å oppnå de økonomiske målene. Et økonomisk gap skal med andre ord lukkes med tiltak rettet mot tilhørende gap i ytelsen til identifiserte prosessvariabler.

Argumentasjonen over er knyttet til viktigheten av faktabasert ledelse for å oppnå mest mulig strategisk forbedring for virksomhetens begrensede ressurser. Den samme «logikken» gjelder også på avdelingsnivå i den daglige driften og operasjonen.

En fremragende virksomhet har etablert forpliktende strukturer som involverer alle i et planlagt, kontinuerlig arbeid for å bedre den operative ytelsen. Faktabasert ledelse innebærer at lederne også på avdelingsnivå benytter fakta om den lokale operative ytelsen til å prioritere forbedringsinitiativ og ressurser.

Faktabasert ledelse krever naturlig nok et helhetlig målesystem som gir mulighet for faktabaserte prioriteringer på virksomhetsnivå, avdelingsnivå, prosess og produktnivå. Et hensiktsmessig målesystem er designet og implementert med innsikt i konsekvenser for medarbeidernes engasjement, motivasjon, teamfølelse, åpenhet, ønske om deling, samarbeid og villighet til å hjelpe til.

Å jobbe med forbedring av virksomhetens lønnsomhet på kort og lang sikt krever målrettet intern forretningsutvikling. I avsnittene over har vi gitt en introduksjon til hvorfor faktabasert ledelse er nødvendig for å oppnå best mulig resultat, altså avkastning, for de ressurser du har til rådighet i dette arbeidet.

Virksomhetens Business Improvement System (BIS) er en konkretisering av hvordan en driver arbeidet med intern forretningsutvikling. Om du ikke allerede har lest om BIS kan du sjekke ut vårt innlegg “Derfor bør du velge Aksenas Business Improvement System”.

Du kan også laste ned vår guide Slik innfører du et Business Improvement System for å lære mer om hvordan du implementerer et BIS.

Guide til innføring av BIS