Kurs

Black Belt – Strategi & Forretningsutvikling

Dette er et omfattende kurs designet for ledere og eksperter med business architect mindset. Du ønsker å forstå mer om hva som skal til for å skape fremragende forretningsresultater.

Du vil lære om metoder, verktøy og ledelsesstrukturer som er nødvendige for å oppnå ambisiøse strategiske mål. Sentrale mekanismer for å få til dette er strategiprosessen, strukturene for prosessledelse og ende til ende produktledelse.

Kurset omfatter deler av Hoshin Kanri (fra Lean), Balanced Scorecard, Business Process Management, Value Stream Management, Jim Collins forskningsresultater og metoder for å identifisere muligheter og trusler i virksomhetens omgivelser.

Det er ikke et krav, men det anbefales at du har allerede har gjennomført Green Belt-kurset. For å bli Black Belt-sertifisert må du ha gjennomført Green Belt.

Oppstartsdato: 18.01.21

Antall dager

8 dager

Påmeldingsfrist

18.12.20

Sted

Clarion Collection Tollboden Hotell, Drammen

Pris

kr. 45.000 + mva

Dato/moduler

Modul 1: 18.01.21 – 21.01.21
Modul 2: 15.03.21 – 18.03.21

Neste kurs

21.06.21 – Klasseromskurs, Drammen

Målgruppen

 • Ledere med ansvar for intern forretningsutvikling (Operational Excellence-program, Lean Six Sigma-program)
 • Ledere med ansvar for strategi og forretningsutvikling
 • Ledere med ansvar for å utvikle og implementere strategien for miljø og bærekraft
 • Ledere med ansvar for å utvikle og implementere den digitale strategien
 • Ledere med ansvar for å utvikle og implementere innovasjonsstrategien
 • Ledere med ansvar for operasjonen (operations)
 • Ledere med ansvar for kvalitetssystemet, revisjoner og interne standarder
 • Ledere med ansvar for kundereisen
 • Forbedringsledere og forbedringsseksperter
 • Lean Six Sigma Black Belts, Lean-managere, Lean-navigatører og Lean-koordinatorer

Viktige temaer i dette kurset:

 1. Hvordan Value Stream Management (VSM) kan benyttes for å etablere kontroll med ende-til-ende ytelsen for produkter og tjenester. Ende-til-ende ytelsen inkluderer i denne sammenheng også det økonomiske resultatansvaret (P&L)
 2. Hvordan VSM kan benyttes for identifisere og prioritere forbedringsbehovene i forretningsprosesessene.
 3. Hvordan Business Process Management (BPM) kan benyttes for kontroll med og videreutvikling av virksomhetens forretningsprosesser
 4. Hvordan verdistrømsanalyse, Business Ecosystems (BE), Scenarioplanlegging (SP), BPM og kjente strategiverktøy som SWOT, Pestel og Porter 5 forces kan benyttes i strategiprosessens ekstern og intern analyser for å identifisere og prioritere strategiske utviklingsinitiativer.
 5. Hvordan Balanced Scorecard (BSC) og taktiske planer sammen kan brukes til konkretisering, involvering, avstemming og kommunikasjon i prosessen for strategiimplementering
 6. Hvordan viktige funn fra Jim Collins forskning på fremragende virksomheter kan konkretiseres og implementeres.
 7. Hvordan teoriene i Green Belt og Black Belt-kurset kan benyttes for intern operations assessment og for å støtte i prosessene for sammenslåing, kjøp (M&A) og integrasjon av virksomheter.
 8. Hvordan teoriene i Green Belt and Black Belt-kurset kan brukes til å operasjonalisere og gjennomføre en overordnet strategi miljø og bærekraft.
 9. Hvordan teoriene i Green Belt and Black Belt-kurset kan brukes til å operasjonalisere og gjennomføre en overordnet strategi for digitalisering.
 10. Hvordan dataanalyse og visualisering av data kan benyttes for faktabasert prioritering, bygge faktabasert forståelse, etablere faktabasert kontroll og faktabasert dokumentasjon av ytelse.

Oppsummering av kursets 2 moduler

Den første modulen introduserer BPM, BSC, VSM samt prosessen for strategy deployment basert på Hoshin Kanri fra Lean. Modulen omfatter og en introduksjon til verktøy og metoder for analyse og visualisering av data.

Den andre modulen introduserer Business Ecosystems, Scenarioplanlegging og integrerer disse med teoriene fra Green Belt-kurset og foregående modul (1). Hensikten med integreringen er å oppnå en involverende og troverdig tilnærming til stadig bedre resultater.

Hver modul er på 4 dager. Det planlegges med foredrag av ledere i kjente virksomheter som benytter teoriene presentert i Green Belt og Black Belt-kurset.

Flere detaljer om modulenes innhold

 • Modul 1 - Strategisk utvikling - internsiden

  Denne modulen introduserer viktige rammeverk og verktøy for analyse og utvikling av organisasjonen. Det vil si virksomhetens interne side.

  Temaer som inngår:

  • Hva en Kapitalmodell er og hvordan den kan brukes i strategiarbeidet.
  • Hva Balanced Scorecard (BSC) er og hvordan det kan benyttes for utvikling, kommunikasjon og implementering av strategi
  • Hva Business Process Management (BPM) er og hvordan det kan benyttes som selve navet i arbeidet med å få kontroll med og videreutvikle virksomhetens verdiskapende og støttende prosesser
  • Hva Value Stream Management (VSM) er og hvordan det kan benyttes for å få kontroll med og kontinuerlig forbedre ende-til-ende ytelsen for produkter og tjenester. Økonomisk ytelse, for eksempel Profit and Loss (P&L) inngår i dette
  • Hvordan Hoshin Kanri fra Lean og teoriene fra Green Belt-kurset kan benyttes for å designe prosessen strategiimplementering
  • Introduksjon til metoder og verktøy for faktabasert analyse og visualisering.
  • Kjerneverdier og Lean-ledelsesprinsipper som ramme for adferd og beslutninger

  En oversikt over verktøyene som  inngår finnes lenger ned på siden.

 • Modul 2 - Strategisk utvikling - intern og eksternsiden integrert

  Denne modulen introduserer først viktige metodeverk for å analysere og identifisere strategiske eksterne muligheter og trusler. Deretter beskrives hvordan disse metodeverkene kan kombineres med teoriene fra Green Belt-kurset og foregående modul 1 for å designe en best mulig prosess for strategiutvikling og implementering.

  Temaer som inngår:

  • Hvordan visualisering og beskrivelser av Business Ecosystems (BE) kan benyttes for å analysere relevante endringer i virksomhetens omgivelser og identifisere muligheter og trusler
  • Hvordan scenarioplanlegging (SP) kan benyttes for å konkretisere utviklingen av relevante scenarier identifisert i BE-analysen. Vurdering av tidslinje for risikoutvikling inngår i dette
  • Hvordan de kjente strategiverktøyene PESTEL, Porter 5 forces og SWOT kan benyttes sammen med SP og BE for å bygge felles forståelse og prioritere muligheter og trusler
  • Hvordan verdistrømsanalyse, BPM og konklusjonen fra eksternanalysen kan brukes i strategiprosessen til å identifisere og prioritere strategiske initiativ
  • Hvordan Balanced Scorecard (BSC) og taktiske planer sammen kan brukes til konkretisering, involvering, avstemming og kommunikasjon i prosessen for strategiimplementering
  • Hvordan (re-) designe ledelsens oppfølgingsmøter (business reviewer) for å sikre best mulig gjennomføring av prioriterte strategisk initiativ
  • Hvordan bruke Lean og Six Sigma til å implementere relevante strategiske initiativ
  • Viktige funn fra Jim Collins forskning på fremragende virksomheter
  • Hvordan resultatene fra Jim Collins forskning kan integreres i organisasjonens prosesser og ledelsesstrukturer
  • Hvordan organisere arbeidet med intern forretningsutvikling (alternativt: operational excellence program)
  • Hvordan komme i gang med intern forretningsutvikling (og implementere Lean, Six Sigma, BPM og VSM mm)
  • Hvordan organisere samarbeidet mellom forretningen (ved prosesseierne) og IT med ansvar for applikasjonsutvikling (CRM, ERP, SM mm)
  • Hvordan Six Sigma forbedringsprosjekter kan integreres med andre prosjektmodeller for effektiv porteføljestyring
  • Hvordan teoriene i Green Belt and Black Belt-kurset kan brukes til å operasjonalisere og gjennomføre en overordnet strategi for miljø og bærekraft
  • Hvordan teoriene i Green Belt and Black Belt-kurset kan brukes til å operasjonalisere og gjennomføre en overordnet strategi for digitalisering
  • Hvordan teoriene i Green Belt og Black Belt-kursene støtter arbeidet med kvalitetsledelse (ISO 9001), miljøledelse (ISO 14001) og andre sentrale stabsfunksjoner i større virksomheter
  • Hvordan teoriene i Green Belt og Black Belt-kursene kan benyttes for standardisering av operations assessment for virksomhetens interne bruk og for å støtte arbeidet med oppkjøpsprosesser (M&A) og integrasjonsprosesser

  En oversikt over verktøyene som  inngår finnes lenger ned på siden.

Praktisk informasjon

 • Oversikt over verktøy og metoder

  Følgende verktøy inngår:

  • Brainwriting
  • Verdistrømskart
  • SIPOC
  • Kravtreet (CTQ tree)
  • Pestel-analyse
  • SWOT-analyse
  • Porters 5 krefter
  • Catchball-prinsippet
  • X-matrisen
  • Enterprise process model (EPM)
  • Kapitalmodell
  • Radar chart
  • Histogram
  • Paretodiagram
  • Control chart
  • Regresjonsanalyse
  • Forsøksdesign (DoE)
  • Capability analysis (dugelighetsanalyse)
  • Hypotesetester
  • Sampling
  • Estimering
  • Korrelasjon
  • Usikkerhet (konfidens og konfidensintervall)
  • Målesystemanalyse

   

  Noen av metodene og verktøyene beskrives på introduksjonsnivå, andre beskrives grundig.

 • Dette får du 2 uker før kursstart
  • agenda for kurset
  • anbefalte forberedelser
  • krav til diplom og sertifisering
  • annen praktisk informasjon
 • Eget prosjekt, diplom og sertifisering

  Diplom og sertifisering

  Diplom: For å få diplom for bekreftet, vellykket gjennomføring må du ha deltatt på alle samlinger og minst 6 av 8 kursdager.

  Sertifisering: For å bli sertifisert Black Belt kreves det deltakelse i tråd med kravene til diplomet (over), gjennomført Green Belt-kurs samt godkjent gjennomføring av et Six Sigma forbedringsprosjekt innen 12 måneder etter kurs slutt.

  Prosjektet ansees som godkjent dersom prosjekteier har godkjent prosjektet og Aksena har godkjent tilnærmingen, verktøybruk og dokumentasjonen.

  Etter avtale kan det også godkjennes andre prosjekter enn Six Sigma prosjekter.

 • Kursmateriell

  Følgende er inkludert i kurset:

  • Kopi av presentert materiale

Kursholdere

Sven Danielsen

Sven H. Danielsen

Partner og senior rådgiver
Henning Bakken

Henning Bakken

Partner og senior rådgiver

It's time to invest more in yourself and your business

Vil du vite mer om intern forretningsutvikling - les om aktuelle temaer på vår blogg.