Kurs

Black Belt – Lean Six Sigma

Dette kurset er designet for ledere og fagpersoner som er sentrale med å forbedre organisasjonens ytelse. Det handler om å bygge forståelse for hva som skal til for å skape fremragende forretningsresultater.

Kurset omfatter de kursene "strategiimplementering og organisasjonsutvikling" og "analyse og visualisering av forretningsdata".

Det er ikke et krav, men det anbefales at du har allerede har gjennomført Green Belt - Lean Six Sigma kurset. For å bli Black Belt-sertifisert må du ha gjennomført Green Belt - Lean Six Sigma.

Oppstartsdato: 18.01.23

Antall dager

8 dager

Påmeldingsfrist

06.01.23

Sted

Virtuelt klasserom

Pris

kr. 47.500 + mva

Dato/moduler

Modul 1: 18.01.23 – 19.01.23
Modul 2: 01.02.23 – 02.02.23
Modul 3: 15.03.23 – 16.03.23
Modul 4: 29.03.23 – 30.03.23

Neste kurs

07.06.23 – Virtuelt klasserom

Målgruppen

 • Ledere med ansvar for intern forretningsutvikling (Operational Excellence-program eller strategiske forbedringsprogram)
 • Ledere med ansvar for strategi og forretningsutvikling
 • Ledere med ansvar for operasjonen (operations)
 • Ledere med ansvar for å utvikle og implementere strategien for miljø og bærekraft
 • Ledere med ansvar for å utvikle og implementere den digitale strategien
 • Ledere med ansvar for kvalitetssystemet, revisjoner og interne standarder
 • Ledere med ansvar for kundereisen
 • Forbedringsledere og forbedringsseksperter
 • Lean Six Sigma Black Belts, Lean-managere, Lean-navigatører og Lean-koordinatorer

Viktige temaer i dette kurset:

 1. Hvordan designe en helhetlig planlegging og gjennomføringsstruktur for å møte ambisjonen om en smidig (agile) organisasjon
 2. Hvordan designe prosessen for strategiimplementering
 3. Hvordan Balanced Scorecard (BSC) og taktiske planer sammen kan brukes til konkretisering, involvering, avstemming og kommunikasjon i prosessen for strategiimplementering
 4. Hvordan Business Process Management (BPM) kan benyttes for kontroll med og videreutvikling av virksomhetens forretningsprosesser
 5. Hvordan verdistrømsledelse (VSM) kan benyttes for identifisere strategiske forbedringsbehov
 6. Hvordan etablere og videreutvikle et program for intern forretningsutvikling (basert på Lean, Six Sigma, BPM, BSC og Smidige metoder)
 7. Hvordan teoriene i Green Belt og Black Belt-kurset kan benyttes for operations assessment
 8. Hvordan teoriene i Green Belt and Black Belt-kurset kan brukes til å operasjonalisere og gjennomføre en strategi miljø og bærekraft
 9. Hvordan teoriene i Green Belt and Black Belt-kurset kan brukes til å operasjonalisere og gjennomføre en strategi for digitalisering
 10. Hvordan dataanalyse kan benyttes for faktabasert dokumentasjon av ytelsen til produkter og prosesser
 11. Hvordan dataanalyse kan benyttes for faktabasert årsaksanalyse
 12. Hvordan dataanalyse kan benyttes for faktabasert prioritering av forbedringsarbeidet

Oppsummering av kursets 2 moduler

Hver modul er på 2 + 2 dager.

Den første modulen introduserer BPM, BSC, VSM samt prosessen for strategy deployment basert på Hoshin Kanri fra Lean. Modulen inkluderer også beste praksis for etablering og videreutvikling av et program for intern forretningsutvikling (strategisk forbedringsprogram).

Den andre modulen introduserer viktige verktøy for standardisert analyse og visualisering av data.

Flere detaljer om modulenes innhold

 • Modul 1 - Strategiimplementering

  Denne modulen introduserer viktige metoder og verktøy for strategisk analyse og utvikling av organisasjonen.

  Temaer som inngår:

  • Hva et Business System er og hvorfor det er viktig
  • Hva Balanced Scorecard (BSC) er og hvordan det kan benyttes for utvikling, kommunikasjon og implementering av strategi
  • Hva Business Process Management (BPM) er og hvordan det kan benyttes for å få kontroll med og videreutvikle virksomhetens verdiskapende prosesser
  • Hva Value Stream Management (VSM) er og hvordan det kan benyttes for å forbedre ende-til-ende ytelsen for produkter og tjenester.
  • Hvordan Hoshin Kanri fra Lean og teoriene fra Green Belt-kurset kan benyttes for å designe prosessen for strategiimplementering
  • Hvordan kjerneverdier og Lean-ledelsesprinsipper etablerer en ramme for adferd og beslutninger
  • Hvordan etablere og videreutvikle et program for intern forretningsutvikling (strategisk forbedringsprogram)
  • Hvordan operations assessment basert på teoriene i Green Belt og Black Belt kan benyttes til å utvikle virksomhetens helhetlige forbedringssystem
  • Hvordan øke organisatorisk fleksibilitet gjennom smidig (agile) planlegging og gjennomføring på alle nivåer.

  En oversikt over verktøyene som  inngår finnes lenger ned på siden.

 • Modul 2 - Dataanalyse og visualisering

  Denne modulen introduserer viktige verktøy for standardisert visualisering og analyse av forretningsdata uten å bruke formler. Analyseprogrammet Minitab benyttes i øvingene.

  Temaer som inngår:

  • Ulike basisverktøy for visualisering av data
  • Viktigheten av å forstå variasjon
  • Fordelinger og hva de forteller oss
  • Sampling / punktprøving av data
  • Estimering av parametere
  • Usikkerhet ved estimering
  • Målesystemanalyse – måler vi det vi har til hensikt å måle?
  • Hypotesetesting – vi måler en forskjell, men er den signifikant?
  • Dugelighetsstudier – hva er ytelsen i forhold til spesifikasjoner?
  • Lineær regresjonsanalyse – kan vi forklare variasjonen som er observert?
  • Eksperimentell forsøksdesign og hvorfor det er viktig

  En oversikt over verktøyene som  inngår finnes lenger ned på siden.

Praktisk informasjon

 • Oversikt over verktøy og metoder

  Følgende verktøy inngår i modul 1 og 2:

  • Brainwriting
  • Hoshin kanri
  • Balansert målstyring
  • Business Process Management
  • Catchball-prinsippet
  • X-matrisen
  • Enterprise process model (EPM)
  • Kapitalmodell, human og strukturkapital
  • Radar chart
  • Histogram
  • Normalfordelingen og andre fordelinger
  • Paretodiagram
  • Boxplot
  • Dotplot
  • Control chart (I, MR, Xbar, R, P, U)
  • Enkel og multippel lineær regresjonsanalyse
  • Introduksjon til forsøksdesign (DoE)
  • Capability analysis normal (dugelighetsanalyse)
  • Hypotesetesting med to utvalg
  • Korrelasjon
  • Scatterdiagram
  • Konfidensintervallet
  • Målesystemanalyse vha. MSA, Bias & Linearity Studies

  Noen av metodene og verktøyene beskrives på introduksjonsnivå, andre beskrives grundig.

 • Dette får du 2 uker før kursstart
  • agenda for kurset
  • anbefalte forberedelser
  • krav til diplom og sertifisering
  • annen praktisk informasjon
 • Eget prosjekt, diplom og sertifisering

  Diplom og sertifisering

  Diplom: For å få diplom for vellykket gjennomføring må du ha deltatt på alle samlinger og minst 6 av 8 kursdager.

  Sertifisering: For å bli sertifisert Black Belt kreves det deltakelse i tråd med kravene til diplomet (over), godkjent gjennomført Green Belt-kurs samt godkjent gjennomføring av et Six Sigma forbedringsprosjekt innen 12 måneder etter kurs slutt.

  Prosjektet ansees som godkjent dersom prosjekteier har godkjent prosjektet og Aksena har godkjent tilnærmingen, verktøybruk og dokumentasjonen.

  Etter avtale kan det også godkjennes andre prosjekter enn Six Sigma prosjekter.

 • Kursmateriell

  Følgende er inkludert i kurset:

  • Elektronisk versjon av kursmaterialet

Kursholdere

Sven Danielsen

Sven H. Danielsen

Partner og senior rådgiver
Henning Bakken

Henning Bakken

Partner og senior rådgiver

It's time to invest more in yourself and your business

Vil du vite mer om intern forretningsutvikling - les om aktuelle temaer på vår blogg.