Kurs

Black Belt (old)

Et omfattende kurs designet for deg som ønsker å videreutvikle deg som business arkitekt og forretningsutvikler. Du ønsker å være en hands-on pådriver i arbeidet med å produsere stadig bedre forretningsresultater.

Innholdet er en tilpasning, videreutvikling og integrasjon av sentralt innhold i Lean, Six Sigma, Balanced Scorecard, Business Process Management (BPM), Smidige teknikker og metoder for å identifisere muligheter og trusler i virksomhetens omgivelser.

Kursets første del er identisk med Green Belt. Kursets andre del er identisk med Strategisk Utvikling.

Oppstartsdato: 05.05.20

Antall dager

16 dager

Påmeldingsfrist

01.05.20

Sted

Clarion Collection Tollboden Hotell, Drammen

Pris

kr. 80.000 + mva

Dato/moduler

Modul 1: 05.05.20 – 08.05.20
Modul 2: 11.05.20 – 14.05.20
Modul 3: 18.05.20 – 21.05.20
Modul 4: 25.05.20 – 28.05.20

Neste kurs

12.04.21 – Klassromskurs, Drammen

Målgruppen

 • Ledere i virksomheter med ambisjon om å bli fremragende
 • Ledere (business arkitekter) med ansvar for intern forretningsutvikling
 • Ledere med ansvar for operasjonen (operations)
 • Ledere (prosjekteiere) som ønsker å være kvalifiserte pådrivere i forbedringsprosjektenes ulike faser
 • Prosjektledere for tyngre forbedringsprosjekter
 • Veiledere for forbedringsprosjekter
 • Personer som skal støtte arbeidet med virksomhetsutvikling/forretningsutvikling
 • Six Sigma Black Belts, Lean-managere, Lean-navigatører og Lean-koordinatorer
 • Medlemmer i styringsgrupper for intern forretningsutvikling

I dette kurset vil du blant annet lære

 1. Hvordan gjennomføre vellykkede forbedringsprosjekter vha. praktisk bruk av Six Sigma. Dette er et stor tema og utgjør hele modul 1 – se innhold under.
 2. Hvordan bruke Lean og Smidige metoder for å sikre kontroll med og kontinuerlig forbedring av ledernes ansvarsområder (prosesser og medarbeidere). Dette er et stor tema og utgjør hele modul 2 – se innhold under.
 3. Hvordan Value Stream Management (VSM) kan benyttes for å etablere kontroll med ende-til-ende ytelsen for produkter og tjenester og samtidig identifisere forbedringsbehovene i prosesessene.  Ende-til-ende ytelsen omfatter også det økonomiske resultatansvaret (P&L)
 4. Hvordan Business Process Management (BPM) kan benyttes for kontroll med og videreutvikling av virksomhetens verdiskapning
 5. Hvordan verdistrømsanalyse, Business Ecosystems (BE), Scenarioplanlegging (SP) og BPM kan benyttes for eksterne og interne analyser, identifisere og prioritere muligheter og trusler.
 6. Hvordan strategiprosessen med Balanced Scorecard (BSC) kan benytte resultatet av intern og eksternanalysen til å konkretisere strategiske handlingsplaner. Planer som implementeres gjennom standardiserte strukturer for gjennomføring og oppfølging.
 7. Hvordan viktige funn fra Jim Collins forskning på fremragende virksomheter kan implementeres ved å oppdatere relevante ledelsesstrukturer og prosesser
 8. Hvordan teoriene i Black Belt-kurset kan benyttes for standardisering av operations assessment for virksomhetens interne bruk og for å støtte arbeidet med oppkjøpsprosesser (M&A) og integrasjonsprosesser.

Kurset inkluderer foredrag med ledere som har vært sentrale i virksomheter som har lykkes.

Oppsummering av kurset fire moduler

Den første modulen fokuserer på praktisk Six Sigma som prosjektmetode for prosessforbedringer.

Den andre modulen fokuserer på linjeorganisasjonens felles strukturer for operativ kontroll og kontinuerlig forbedring. Det vil si utvalgte deler av Lean og Smidige metoder.

Den tredje modulen introduserer BPM, BSC, VSM samt prosessen for strategy deployment basert på Hoshin Kanri fra Lean.

Den fjerde modulen introduserer Business Ecosystems, Scenarioplanlegging og integrerer disse med teoriene fra modul 1, 2 og 3. Hensikten med integreringen er å etablere og deretter videreutvikle et maskineri som produserer stadig bedre resultater.

Hver modul er på 4 dager. Kursets to første samlinger samkjøres med Green Belt-kurset.

Flere detaljer om modulenes innhold

 • Modul 1 - Forbedringsprosjekter vha. Six Sigma

  Denne modulen gir en grundig innføring i metoder og verktøy for vellykket gjennomføring av forbedringsprosjekter vha. praktisk Six Sigma.

  Sentralt innhold er:

  • Roller og ansvar i Six Sigma forbedringsprosjekter
  • Hvordan definere og avgrense forbedringsprosjekter
  • Hvordan beskrive forretningsproblemer
  • Hvordan beskrive prosjektgevinstene
  • Hvordan ivareta prosjektets og interessentenes kommunikasjonsbehov
  • Hvordan analysere årsakssammenhenger
  • Hvordan benytte fakta og prosesskartlegging i analyse av årsakssammenhenger
  • Hvordan analysere risiko
  • Hvordan standardisere dokumentasjon og rapportering
  • Hvordan velge løsninger på kort og lang sikt
  • Hvordan sikre varighet for løsningene
  • Hvordan gjenbruke prosjektresultater
 • Modul 2 - Lean og kontinuerlige forbedringer

  Denne modulen gir en grundig innføring i linjeorganisasjonens felles strukturer, operativ kontroll og kontinuerlig forbedring.

  Sentralt innhold er:

  • Hvordan gå frem for å kartlegge interessenter og krav til ansvarsområdet
  • Hvordan kartlegge prosessene som inngår i ansvarsområdet
  • Hvordan frigjøre tid til viktige lederoppgaver
  • Hvordan designe møtestrukturer for operativ kontroll og replanlegging
  • Hvordan bruke Smidige metoder som Kanban og Scrum i aktivitetsstyringen
  • Hvordan etablere og videreutvikle strukturer for målrettet arbeid med kontinuerlige forbedringer
  • Hvordan gå frem for å reorganisere det fysiske arbeidsområdet vha 5S
  • Hvordan etablere forebyggende vedlikehold av eiendeler
  • Hvordan kartlegge kompetansebehov på kort og lang sikt
  • Hvordan formalisere ledernes standardiserte oppgaver
 • Modul 3 - Strategisk utvikling - internsiden

  Denne modulen introduserer viktige rammeverk og verktøy for analyse og prioritert utvikling av organisasjonens prosesser. Det vil si virksomhetens interne side.

  Sentralt innhold er:

  • Introduksjon til helhetlige sammenhenger i arbeidet med strategiutvikling og implementering
  • Hva en Kapitalmodell er og hvorfor den kan være nyttig i arbeidet med strategisk utvikling av virksomheten
  • Hvordan Balanced Scorecard kan benyttes som støttende metode for utvikling, kommunikasjon og implementering av strategi
  • Hvordan Business Process Management (BPM) kan benyttes for kontroll med og utvikling av virksomhetens verdiskapning
  • Hvordan Value Stream Management (VSM) kan benyttes for å få kontroll med og kontinuerlig forbedring av ende-til-ende ytelsen for produkter og tjenester. Økonomisk resultatansvar (P&L) inngår i dette
  • Hvordan Hoshin Kanri fra Lean og teoriene fra modul 1 og 2 kan benyttes for å designe prosessen for utvikling og implementering av strategien
  • Kjerneverdier og ledelsesprinsipper som ramme for adferd og beslutninger

   

  I denne modulen planlegges det foredrag av ledere med lang erfaring med temaene.

 • Modul 4 - Strategisk utvikling - intern og eksternsiden integrert

  Denne modulen introduserer viktige metodeverk for å identifisere strategiske eksterne muligheter og trusler. Deretter beskrives hvordan disse metodeverkene kan kombineres med teoriene fra modul 1, 2 og 3 for å designe en best mulig helhetlig prosess for strategiutvikling og implementering.

  Sentralt innhold er:

  • Hvordan beskrivelser av Business Ecosystems (BE) kan benyttes for å analysere utviklingen i virksomhetens omgivelser og identifisere muligheter og trusler
  • Hvordan scenarioplanlegging (SP) kan benyttes for å konkretisere utviklingen av relevante scenarier i omgivelsene. Vurdering av tidslinje for risikoutvikling inngår i dette
  • Hvordan kjente verktøy (PESTEL, Porter 5 faktoranalyse, SWOT) for analyse av omgivelsene kan benyttes sammen med SP og BE for å bygge felles innsikt
  • Hvordan verdistrømsanalyse, BPM og konklusjonen fra eksternanalysen kan brukes til å prioritere identifiserte muligheter og trusler
  • Hvordan BSC kan brukes i strategiutviklingen til å konkretisere prioriterte muligheter i form av strategiske mål og tilhørende strategiske initiativ
  • Hvordan designe ledelsens oppfølgingsstrukturer for å sikre gjennomføring av prioriterte strategisk initiativ
  • Hvordan viktige funn fra Jim Collins forskning på fremragende virksomheter kan implementeres ved å oppdatere relevante ledelsesstrukturer og prosesser
  • Hvordan komme i gang og videreutvikle virksomhetens vei mot stadig bedre resultater (roadmap for business excellence)
  • Hvordan Six Sigma forbedringsprosjekter kan integreres med andre prosjektmodeller for effektiv porteføljestyring
  • Hvordan teoriene i Black Belt-kurset støtter arbeidet med kvalitetsledelse (ISO 9001), miljøledelse (ISO 14001) og andre sentrale stabsfunksjoner i større virksomheter
  • Hvordan teoriene i Black Belt-kurset kan benyttes for standardisering av operations assessment for virksomhetens interne bruk og for å støtte arbeidet med oppkjøpsprosesser (M&A) og integrasjonsprosesser.

   

  I denne modulen planlegges det foredrag av ledere med lang erfaring med temaene.

  En oversikt over verktøyene som inngår finnes lenger ned på siden.

Praktisk informasjon

 • Oversikt over verktøy og metoder

  Det er mange metoder og verktøy som inngår i kurset. Noen beskrives på introduksjonsnivå, andre beskrives grundig.

  Følgende verktøy inngår:

  • Brainstorming
  • Brainwriting
  • Føringer for problembeskrivelser
  • SIPOC (verktøy for overordnet prosesskartlegging)
  • Kartlegging av kundekrav
  • CTQ-treet (verktøy for visualisering av kundekrav)
  • Kommunikasjonsplan
  • Fremdriftsplan
  • Vurdering av gevinster ved vellykket gjennomføring
  • Fiskebeinsdiagram
  • Tilnærming til årsaksanalyse
  • 5xhvorfor (verktøy til bruk i årsaksanalyse)
  • Verdistrømskart
  • Spagettidiagram
  • Flytdiagram
  • Funksjonsflytdiagram
  • Verdiflytdiagram
  • Design av prosesser
  • FMEA (verktøy for risikoanalyse)
  • ROS-matrisen (verktøy for risikoanalyse)
  • Feiltreanalyse (verktøy for risikoanalyse)
  • Prioriteringsmatrisen
  • PICK-matrisen (prioriteringsverktøy)
  • Histogram
  • Control chart
  • Paretodiagram
  • Six Sigma roadmap
  • A3-mal for dokumentasjon av prosjektresultater
  • Six Sigma storyboard – mer omfattende mal for prosjektdokumentasjon og rapportering
  • Six Sigma project charter – mal for prosjektbeskrivelse
  • Kontekstdiagram
  • A3-problemløsing
  • 8D-problemløsing
  • Ulike proaktive og reaktive forbedringsstrukturer inklusive Kaizen Event, Kaizen Circle og Kaizen workshop
  • Scrum og Kanban aktivitetsstyring
  • Arbeidsplassorganisering vha 5S
  • Raske omstillinger vha SMED
  • OEE
  • Ettpunktsleksjoner
  • Lederens standard arbeid
  • Kompetanseplan
  • Pestel
  • SWOT
  • Porters 5 krefter
  • Catchball prinsippet
  • X-matrisen
  • Enterprise process model (EPM)
  • Kapitalmodell
  • Radar chart
 • Dette får du 2 uker før kursstart
  • agenda for kurset
  • anbefalte forberedelser
  • føringer for valg av forbedringsprosjekt
  • krav til diplom og sertifisering
  • annen praktisk informasjon
 • Fokus på ferdigheter gjennom øving og repetisjon

  Kursets første to samlinger (moduler) gjennomføres enten nettbasert eller i klasserom. Kursets to siste samlinger (moduler) gjennomføres i klasserom.

  Klasserom

  Dersom samlingen gjennomføres i et fysisk klasserom, trenes metoder og verktøy i utstrakt grad trenes gjennom øvinger i grupperom. Resultatene av gruppearbeidene presenteres og diskuteres. Vi bruker flipover, brunpapir, tusj og vegger.

  For best mulig engasjement og læring brukes det hver dag tid på repetisjon og diskusjon av gjennomgått teori.

  Nettbaserte kurs

  Dersom samlingen gjennomføres nettbasert, trener den enkelte deltaker på metoder og verktøy i etterkant av kursdagen. Deltakeren har da tilgang til kursinstruktører for veiledning i avtalt omfang og til avtalt tidspunkt. Presentasjon og diskusjon av deltakernes spørsmål og problemstillinger diskuteres daglig.

   

 • Eget prosjekt, diplom og sertifisering

  For å få best mulig utbytte av kurset anbefaler vi at du gjennomfører et Six Sigma-forbedringsprosjekt. Flere av kursets øvinger kan da gjennomføres på egen problemstilling. Du har også muligheten til å få verdifulle synspunkter fra kursholder og øvrige kursdeltakere.

  Diplom og sertifisering

  Diplom: For å få diplom for bekreftet, vellykket gjennomføring må du ha deltatt på alle samlinger og minst 13 av 16 kursdager.

  Sertifisering: For å bli sertifisert Black Belt kreves det deltakelse i tråd med kravene til diplomet (over) samt godkjent gjennomføring av et Six Sigma forbedringsprosjekt innen 12 måneder etter kurs slutt.

  Prosjektet ansees som godkjent dersom prosjekteier har godkjent prosjektet og Aksena har godkjent tilnærmingen, verktøybruk og dokumentasjonen.

  Etter avtale kan det også godkjennes andre prosjekter enn Six Sigma prosjekter.

 • Kursmateriell

  Følgende er inkludert i kurset:

  • Kopi av presentert materiale
  • Mal for dokumentasjon av Six Sigma-prosjekter (storyboard)
  • Mal for A3-problemløsing
  • Mal for FMEA
  • Mal for kriteriematrise og prioriteringsmatrise
  • Mal for prosjektcharter
 • Relevant litteratur

  Bok 1 - Produser resultater       

  Bøkene inngår ikke i kursprisen og er ikke nødvendige for gjennomføringen.

  Klikk på den enkelte bok for å lese mer på amazon.com.

Kursholdere

Sven H. Danielsen

Partner, Ph.D

Henning Bakken

Partner og senior rådgiver

It's time to invest more in yourself and your business

Vil du vite mer om intern forretningsutvikling - les om aktuelle temaer på vår blogg.